Historie

In februari 1899 werd in Veere de muziekvereniging “Vooruitgang is ons Streven” opgericht. De Middelburgsche Courant schreef op 25 mei 1899, na het eerste optreden van de fanfare:

“Ongeveer 3 maanden geleden werd te Veere een fanfarekorps opgericht onder de naam “Vooruitgang is ons Streven”. Den Tweeden Pinksterdag gaf dit korps zijn eerste openbare uitvoering en werd een wandeling door het stedeke gemaakt waarbij hier en daar inwoners bij de oprichting hulp hadden verleend, serenades werden gebracht. In aanmerking genomen den korten tijd van studie, werd reeds vrij goed gemusiceerd. Deze wandeling bracht heel wat levendigheid op de straat, iets wat zeldzaam is in Veere, en werd terecht met ingenomenheid gade geslagen door allen, die daar gaarne wat meer beweging zien en dus eene herhaling van zulk eene uitvoering en den bloei van het gezelschap van harte wenschen.”

Helaas heeft de vereniging maar enkele jaren bestaan; bij het tuinfeest in 1905 wordt er al geen melding meer van gemaakt.

Op de zevende mei 1921 kwam een aantal inwoners van Veere bij elkaar voor het stichten van een muziekkorps in hun stad. Enkelen van hen hadden een concert van muziekvereniging Apollo uit Domburg beluisterd en waren daarover zo enthousiast geraakt dat ze een oproep hadden gedaan aan hun medeburgers. Aan de hand van de notulen van de oprichtingsvergadering konden we de volgende reconstructie maken:

De heer R. Repko had een oproep gedaan aan ingezeten van Veere ter oprichting van een muziekgezelschap dat ten doel zou moeten hebben om in deze kleine plaats enige opleving te brengen. Hij opende de bijeenkomst met een woord van dank aan de opgekomen ingezetenen. Na deze korte inleiding werd met algemene stemmen besloten het op te richten muziekgezelschap de naam te geven van “Veere’s Genoegen”. De heer Repko had de statuten van muziekvereniging E.M.M. uit Serooskerke ter inzage meegekregen en naar dit voorbeeld zou het reglement van Veere’s Genoegen opgemaakt kunnen worden. Het bestuur van de nieuwe muziekvereniging zou gekozen kunnen worden met een meerderheid van tweederde van de ingebrachte stemmen. Burgemeester M.Q. Buys Ballot werd alvast tot ere-voorzitter benoemd. De enige kandidaat voor het voorzitterschap was gemeentesecretaris Horninge.

Met algemene stemmen werd het voorstel aangenomen om het lidmaatschap van de vereniging op fl. 10,00 te bepalen. De leden konden dat bedrag in één keer bij de penningmeester voldoen, maar ze konden ook in maandelijkse termijnen betalen. In dat laatste geval zou de contributie iets hoger uitkomen, en wel op een bedrag van fl. 1,00 per maand.

Vervolgens kreeg onderwijzer J. Langebeeke het woord. Hij verklaarde zich bereid om de leden der vereniging het eerste onderwijs in het noten lezen te doen genieten. Dat zou dan ‘s maandagsavonds in de openbare school kunnen plaats vinden; van gemeentewege was er al toestemming gegeven tot het gebruik van de school mits de vereniging zich zou houden aan de orders en aanwijzingen. De vereniging zegde toe in te staan voor de vergoeding van eventuele schade aan materiaal en andere artikelen van deze school op de oefeningsavonden en te zorgen voor een goede orde en netheid.

Naar aanleiding van een verzoek van het bestuur van Veere’s Genoegen zou de gemeenteraad op 29 juni 1921 besluiten een renteloos voorschot ter grootte van fl. 400,00 aan de jonge muziekvereniging te verstrekken. Er werd ook geld opgehaald bij de burgers. Onder andere bij de beroemde schrijver Hendrik Willem van Loon. Deze brief is in het archief bewaard.

De vereniging liet tenslotte vastleggen dat ze driemaal per jaar een uitvoering zou geven.

Veere’s Genoegen telde 18 leden en 31 donateurs. Er kon dus nu gespeeld worden. De eerste dirigent was P.C.J. de Graaf en de eerste officiële foto werd gemaakt op 15 juli 1921. Het eerste optreden werd in 1921 gegeven met het nummer Hittepetit als enige nummer.

Dat het de vereniging in financieel opzicht niet meteen voor de wind ging, valt te lezen in de notulen van een vergadering in september 1925, waarin staat dat het salaris van de dirigent teruggebracht wordt van fl. 5,00 tot fl. 3,50 voor een uitvoering. Voor het toezicht op de juiste besteding van de gelden wordt er een comité ingesteld. De leden van dit comité zullen later in het bestuur worden opgenomen.

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de vereniging werd op 31 augustus 1926 een volksfeest georganiseerd dat begon met een optocht en zang van kinderen. Vervolgens werden er kinder- en volksspelen gehouden en ter afsluiting was er een rondwandeling met fakkellicht. Dirigent De Graaf had voor deze gelegenheid een mars geschreven, de “Veere’s Genoegen-marsch 1921-1926”. Op zaterdag 12 juni was deze mars al voor het eerst ten gehore gebracht.

Hoewel de vereniging nog niet aangesloten was bij de Zeeuwse bond en dus niet meedeed aan concoursen of festivals, was Veere’s Genoegen vaak te zien en te beluisteren. Na de pauze van zo’n uitvoering, die werd gehouden in de “Bewaarschool” op de Markt (waar de dames Francke, moeder en dochter, kleuterleidsters waren) was een door de leden ingestudeerde klucht te zien, waarin Lein de Nood een kopje water naar Marien Roeting moest gooien. De beide spelers leefden zich zo in het stuk in, dat Lein het water met kopje en al naar Marien gooide. De avond was een groot succes, maar moeder Francke keek wat zuur omdat haar servies niet meer compleet was.

In 1938 doet de heer De Graaf de dirigeerstok over aan P. Broerse. Twee jaar later breekt de oorlog uit. Aanvankelijk gaan de repetities nog gewoon door, maar in 1942 moet er definitief gestopt worden. De instrumenten worden op de zolder van de openbare school opgeslagen en zullen daar ongedeerd blijven liggen.

De oorlog is nog maar amper voorbij of de draad wordt weer opgepakt. ‘t Lammetje wordt vergaderlokaal en repetitieruimte, maar voor de vereniging zijn de problemen nog niet voorbij. Lang niet alle leden zijn na de oorlog in Veere teruggekomen en bij de overgeblevenen is de fut er een beetje uit. Ook de dirigenten wisselen elkaar voor een muziekvereniging veel te snel af: Broerse wordt opgevolgd door Hekhuis; die maakt op zijn beurt plaats voor Geervliet en al snel daarna komt Hariot. Van de meer dan 20 leden van voor de oorlog zijn er nog maar een paar over.

Het jaar 1955 brengt echter verandering. Bram Poppe, Henk van Cranenburgh en Cor de Buck gaan zich inzetten voor de werving van nieuwe leden, en dat heeft gunstige gevolgen. Vier jaar later kan besloten worden om voor het eerst mee te doen aan het concours van de Zeeuwse bond dat op 18 mei 1959, traditioneel op Tweede Pinksterdag, gehouden wordt in ‘s-Heer Arendskerke. Alleen laat dirigent Hariot het plotseling afweten; hij ziet het even voor het concours niet meer zitten. Gelukkig wordt de dirigent van O.N.D.A. Middelburg, Van Kramer, bereid gevonden in te vallen. De ster van de dag zijn ze weliswaar nog niet, maar de eerste stap op weg naar de successen die ook voor Veere’s Genoegen zullen komen, is gezet.

De invalsbeurt van Van Kramer als dirigent is van korte duur, want de dirigeerstok wordt nu door Piet Wisse ter hand genomen. Op Pinkstermaandag 7 juni 1965 valt Veere’s Genoegen de eer te beurt voor de organisatie van het concours te mogen zorg dragen en het wordt door zijn omvang (32 deelnemende korpsen) zo’n succes dat er een dag aan vastgeplakt moet worden. Op zaterdag 12 juni wordt de rest van het programma afgewerkt.

Het lijkt wel of Veere’s Genoegen de gemiste concourstijd wil inhalen, want op 27 september 1969 vallen er weer muziekprijzen te behalen in het stadje, de eerste dag tijdens het marsconcours en de tweede dag tijdens het muziekconcours. Ook in de jaarlijkse winkelweken is de muziek te horen en te zien, en dit levert nogal eens verrassingen op. Als de kapel, gekleed in boerenpak en op klompen, dorstig is geworden van het vele blazen worden ze voor een drankje bij ‘t Waepen van Veere uitgenodigd. De klompen blijven op de stoep achter, want zo hoort het. Bij het verlaten van het pand stapt één van de muzikanten nietsvermoedend weer in z’n klompen en voelt meteen nattigheid. Een grapjas heeft ze gevuld met water.

Uit Gapinge en Vrouwenpolder, maar ook uit Veere zelf, stromen inmiddels steeds meer nieuwe leden toe. Er kan zelfs gestart worden met een jeugdgroep. Dat gebeurd in 1966, de namen die bij de opleiding van de jongeren zeker niet vergeten mogen worden, zijn die van Bram van Overbeeke, Annelies de Buck-Caljouw, Marijke Poppe-de Nood, Johanna van Cranenburgh en Peter Willeboordse.

Ter gelegenheid van het 350 jaar “Nederlandsche Gedenck-clanck” neemt Veere’s Genoegen op maandag 7 februari 1977 in de Grote Kerk een langspeelplaat op met onder andere negen liederen uit die Gedenck-clanck. Ook de mars “De Campveerse Toren” van Piet de Rooij valt op de langspeelplaat te beluisteren. Adriaan Valerius, notaris en magistraat te Veere, is beroemd geworden met zijn Gedenck-clanck waarin hij de belangrijkste gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis “sedert den aanvang der inlandsche beroerten en de troublen tot den jare 1625” in de vorm van een groot aantal liederen beschreef, voorzien van een melodie en tabulatuur voor luit en citer (sister). Dankzij Veere’s Genoegen worden deze liederen nieuw leven worden ingeblazen.

In 1986 wordt Veere’s Genoegen 65 jaar en dat wordt gevierd met drie dagen muziek. De droom van een eigen gebouw wordt werkelijkheid. Er wordt deelgenomen aan het muziekproject “Met de muziek mee” en Bram van Overbeeke, die de heer Wisse als dirigent heeft opgevolgd, brengt het orkest naar de ere-afdeling. De opleiding van de tamboers werd achtereenvolgens ter hand genomen door Johan Dodmond, Kees Nijsse, Frans van der Paal, Cora Knuijt-Dellebeke, Edgard Oosterom en Geraldine Tilroe.

In het jaar 2001, 24 jaar na het opnemen van de langspeelplaat, heeft Veere’s Genoegen een CD opgenomen. Dit ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de vereniging.

In het jaar 2006 mocht Bram van Overbeeke vieren dat hij precies 35 jaar dirigent is van Veere’s Genoegen. Om deze unieke gebeurtenis nog eens extra onder de aandacht te brengen is Bram benoemd tot erelid van Veere’s Genoegen en is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Op 14 mei 2011 heeft Bram tijdens het jubileumconcert vanwege het 90-jarige bestaan van de vereniging het orkest voor het laatst gedirigeerd. Na 40 jaar heeft hij afscheid genomen als dirigent van Veere’s Genoegen. Na het concert heeft Bram het stokje letterlijk en figuurlijk overgedragen aan zijn opvolger Kees Nijsse uit Kats. Kees heeft tot en met maart 2015 het fanfareorkest gedirigeerd. In april 2015 is Thomas Bruijns de dirigent van het fanfareorkest geworden. Onder leiding van Thomas hebben we diverse mooie optredens en concerten verzorgd (o.a. het Bevrijdingsconcert in De Grote Kerk in Veere in 2019, zie ook onderstaande link). In de periode 2019 tot en met 2022 kreeg de wereld te maken met de Corona-pandemie. Gedurende die drie jaar was repeteren en optreden vaak niet mogelijk en moesten de repetities voor langere periode worden gestaakt. Mede dankzij Thomas is de vereniging deze moeilijke periode goed doorgekomen en werden daar waar mogelijk alternatieven bedacht om elkaar toch te ontmoeten (vaak online of op afstand) al-dan-niet met muzikale inbreng. In juli 2023 heeft Thomas het stokje overgedragen aan zijn opvolger (en tevens goede vriend) Luc van Gaans die vanaf 1 september 2023 de vaste dirigent is van het fanfareorkest.

Veere’s Genoegen is op dit moment een actieve vereniging, van 1959 tot heden gestadig muzikaal opgeklommen naar de tweede divisie. Een vereniging met een bloeiend jeugdbeleid, waarbij de leerlingen direct kunnen beginnen op hun blaasinstrument of trommel, eerst in het leerlingenorkest en op den duur een plaatsje vinden in het fanfareorkest. Een vereniging die zich graag laat zien en horen op fanfare- en andere festivals, maar die festivals ook zelf met veel genoegen organiseert. Met rond de 60 leden en een grote achterban van donateurs hebben we daar de nodige menskracht wel voor in huis.